Jak księgować ryczał?

Ryczałt to niezwykle łatwa forma rozliczania się z urzędem skarbowym, oparta o stałe stawki oprocentowania na podstawie uproszczonej ewidencji.
Aby jednak należycie się rozliczyć, należy spełnić tych kilka wymogów formalnych.
Zamiast Księgi Przychodów i Rozchodów, od pierwszego dnia wyboru tej formy opodatkowania. prowadzona jest ewidencja przychodów, wraz z listą środków trwałych oraz wyposażenia.

Spis ewidencyjny prowadzi się zarówno w postaci elektronicznej – którą należy drukować po zakończeniu miesiąca jak i papierowej. W tym ostatnim przypadku strony muszą być ponumerowane, a kolejne wpisy powinny mieć kolejność chronologiczną wynikającą z posiadanych dokumentów księgowych.

Na koniec miesiąca, lecz nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca, prowadzący ewidencję dokonuje podsumowania zapisów, potem oblicza ryczałt podatkowy od zaewidencjonowanych przychodów, potrącając ewentualne ulgi.
Dowody sprzedaży, tak samo jak i całą ewidencję, obejmuje obowiązek przechowywania przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płacenia ryczałtu. Dowody zakupowe, można zachować na wypadek kontroli a także do dokonywania spisu inwentaryzacyjnego.

Prowadzący działalność gospodarczą przy użyciu ryczałtu, nie są zobowiązani do samodzielnego prowadzenia ewidencji. Zlecenie tego innemu podmiotowi, jest jak najbardziej możliwe, wymaga jedynie powiadomienia właściwy urząd skarbowy, w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Braki, bądź nierzetelności, w ewidencji narażają podatnika na surową odpowiedzialność finansową. W najgorszym wypadku, poza grzywnami, urząd może dokonać samodzielnego oszacowania przychodów podatnika. Potem nałoży karny podatek będący aż pięciokrotnością stawki regularnego ryczałtu, pod które klasyfikował się podatnik.