Faktoring – sposób na usprawnienie przepływów finansowych.

W realiach prowadzenia działalności gospodarczej do rangi zwyrodnienia została doprowadzona idea tak zwanego kredytu kupieckiego, czyli zakup towarów z odroczonym terminem płatności. W efekcie coraz więcej firm balansuje na krawędzi płynności finansowej, prowadząc de facto charytatywną działalność kredytową, umożliwiając innym podmiotom prowadzenie działalności na swój koszt. Mając własne zobowiązania, co bardzo częste – także z odroczenie płatności, firmy szukają różnych sposobów utrzymania bezpieczeństwa swojego obrotu.

Jednym z takich sposobów, umożliwiającym szybkie uzyskanie kapitału obrotowego, jest faktoring. Umożliwia on uzyskanie większej części kwoty wynikłej ze sprzedaży towaru bądź usługi jeszcze przed terminem zapłaty wynikającym z faktury. Pozostała część podlega zapłacie przez faktora, już po zapłacie całości należności.

W tym celu należy przenieść wierzytelność o zapłatę na rzecz instytucji faktoringowej, która zadba już o terminowe zapłaty, pobierając przy tym prowizję. Najczęściej pierwsza rata należności oscyluje między 80 a 90 procent a całość ma nazwę faktoringu niepełnego zaliczkowego. Taki mechanizm zapewnia środki na bieżącą działalność i zrzuca odpowiedzialność za ściąganie należności. Jednocześnie pobraną prowizję należy uwzględnić w kosztach, a przede wszystkim poddać negocjacji zarówno wobec kontrahenta oraz instytucji udzielającej finansowania. Faktoring obciążający nabywcę może być argumentem w negocjacjach handlowych.

Faktoring może przybrać różne formy umowne, uzależnione od stopnia ryzyka i na kim spoczywa jego ciężar. W przypadku faktoringu pełnego zwanego też właściwym, faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, wraz z pełnym prawem do dochodzenia niezapłaconych należności. Na rynku funkcjonują też formy niepełne, obarczone niższymi opłatami, lecz jednocześnie w razie niewypłacalności dłużnika, sprzedający jest zobowiązany zwrócić otrzymaną zaliczkę, lub strata będzie potrącana z kolejnych. Niektórzy z faktorów proponują także modele mieszane, w których ustala się maksymalny limit odpowiedzialności, który obciąża faktora. Kwoty ponad nim stanowią ryzyko sprzedającego (faktoranta).

Faktoring stanowi interesującą, dość nieskomplikowaną formę dbania o równowagę wpływów finansowych do przedsiębiorstwa. Jego koszty należy jednak bardzo dobrze wyliczyć. Poza prowizjami mogą to być też odsetki, oraz opłaty za dodatkowe usługi.