Odpowiedzialność prowadzących firmę za błędy księgowego.

Pomimo zatrudnienia profesjonalisty do obsługi rachunkowej przedsiębiorstwa, na właścicielu firmy, bądź jej organach wykonawczych będzie ciążyć odpowiedzialność za błędy wynikające z pracy księgowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości na kierownikach jednostki spoczywa obowiązek pełnienia nadzoru nad czynnościami rachunkowymi.

Kierownikiem jednostki będzie w zależności od rodzaju działalności
- wspólnik lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki jawnej bądź cywilnej
- zarząd spółki z ograniczona odpowiedzialnością
- komplementariusze prowadzący sprawy spółki komandytowej bądź komandytowo – aukcyjnej
- syndyk lub likwidator dla spółek w upadłości bądź w likwidacji
- samodzielnie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Jeżeli kierownik jest wieloosobowy a nie zostanie wskazana osoba odpowiedzialna za nadzór, wtedy całość organu jest odpowiedzialna.
Katalog przewinień zawiera w sobie m.in nie prowadzanie lub prowadzenie wbrew regułom ksiąg rachunkowych, bądź fałszowanie ich zapisów i analogicznie sprawozdania finansowego. Są to czynności zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności i/lub grzywny.

Ponadto ten kto:

- nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta;
- nie udziela biegłemu rewidentowi informacji, wyjaśnień, oświadczeń (lub udziela niezgodne ze stanem faktycznym informacje, wyjaśnienia, oświadczenia) albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków;
- nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia;
- nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności jednostki we właściwym rejestrze sądowym;
- nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów wspólnikom czy akcjonariuszom;
będzie zagrożony kara grzywny.

Powierzenie wykonywania powyższych czynności, powoduje powstanie odpowiedzialności karnej z tytułu nadzoru a także solidarnie przenosi odpowiedzialność karną także na przyjmującego odpowiedzialność. Dlatego właśnie przyjęcie jej musi mieć formę pisemną bez względu na to czy będzie to polecenie służbowe względem pracownika czy zawarcie umowy z biurem rachunkowym o prowadzenie ksiąg.

W razie postępowania karnego wynikłego z błędu osoby prowadzącej zlecenie, oprócz wynikających stąd sankcji, można obciążyć dodatkowymi roszczeniami o odszkodowanie.
Jeżeli błąd popełnił pracownik etatowy, to niestety kodeks pracy limituje jego odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości jego trzech miesięcznych wynagrodzeń. Lepsza sytuacja jest w przypadku biura rachunkowego – za jego błędy odpowiada ubezpieczyciel, na podstawie obowiązkowej polisy OC, ale też tylko do jej górnej granicy (ustalonej w umowie ubezpieczenia).

Ustawowo rozumiany kierownik jednostki, jest w sposób dorozumiany obciążony dziesiątkami skomplikowanych obowiązków. Ich zaniedbanie, bądź powierzenie w niepewne ręce, będzie skutkowało poważnymi konsekwencjami. Dlatego zastępców należy dobrać sobie bardzo starannie, aby byli godni zaufania i rzetelni.