Data sprzedaży a data wystawienia – jak księgować?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, data wystawienia faktury VAT nie decyduje o obowiązku odprowadzenia podatku. Ten zaś będzie należny dopiero od momentu daty sprzedaży/wykonania usługi.
Faktura musi zostać wystawiona w określonych terminach, definiowanych przez to czy dochodzi do tego po sprzedaży czy przed nią. W pierwszym wypadku musi być to nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę, W drugim, fakturę można wystawić na 30 dni wcześniej niż dojdzie do transakcji.

Przepisy szczegółowe różnicują dodatkowo te zasady w przypadkach następujących:
a) 30. dzień od wykonania usługi – dla usług budowlanych i budowlano-montażowych,
b) 60. dzień od wydania towarów – dla dostawy książek drukowanych,
c) 90. dzień od dnia wykonania czynności – dla drukowania książek,
d) 7. dnia od dnia zwrotu opakowania określonego w umowie, dla niezwróconych opakowań kaucyjnych
e) z upływem terminu płatności – w przypadku dostawy energii elektrycznej i cieplnej, usług telekomunikacyjnych, najmu czy stałej obsługi prawnej.

Obowiązek odprowadzenia podatku VAT wynika z momentu dokonania transakcji, lecz tak jak powyżej, też istnieje szczegółowe uregulowania, dotyczące momentu powstania tego obowiązku.  I tak w poniższych przypadkach rozliczenie VAT nastąpi jednak z chwilą wystawienia faktury, i będą to:
a) usługi budowlane,
b) dostawa i druk książek i czasopism,
c) dostawa energii elektrycznej,
d) usługi leasingu, najmu i dzierżawy,
e) usługi telekomunikacyjne
f) ochrony osób i mienia
g) stała obsługa prawna i biurowa.
Podatek dochodowy w takim wydaniu, będzie definiowany przez datę wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury bądź zapłaty, w zależności od tego co nastąpiło wcześniej. Przy usługach o charakterze ciągłych, przyjmuje się, że przychód powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, bez względu na datę faktury bądź zapłaty.